Algemene Voorwaarden

Mey Products b.v.
Postbus 31013
6503 CA Nijmegen

info@meyproducts.com
024 – 32 43 599

BTW-nummer: 855699127B01
KvK-nummer: 64513807

Artikel 1 – Toepasselijkheid
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Mey products’  Mey Products b.v. , Postbus 31013 te Nijmegen. ‘koper’ ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Mey Products in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website, overeenkomsten, aanbiedingen en de online winkel van Mey Products.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mey Products is ingestemd. Mey Products behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Door het gebruik van de website van Mey Products en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de gebruiker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. Mey Products is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

Artikel 2 –  Juist gebruik van de website
De gebruiker dient de website te gebruiken in relatie tot het doel van de website. Ander gebruik is niet gewenst dan wel niet toegestaan. Niet toegestaan is in ieder geval (maar niet beperkt tot):

  • Kwetsend en/of aanstootgevend gedrag;
  • Spam, het verzenden van grote hoeveelheden mail;
  • Het verzenden/posten van virussen en/of andere schadelijke items;
  • Inbreuk op de beveiliging van de website;
  • Onwettige activiteiten;
  • Adverteren in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3 – intellectuele eigendomsrechten
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze inhoud blijft eigendom van de opdrachtgever of derden.  De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mey Products.

Artikel 4 – Persoonsgegevens
Mey Products gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Mey Products zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Mey Products zal de gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacyverklaring.

Artikel 5 – Garantie en aansprakelijkheid
Voor door Mey Products geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de koper binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Mey Products in kennis te stellen.
Consument kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Mey Products is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Mey Products aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Mey Products om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.
De koper is gehouden Mey Products te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Mey Products zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De website van Mey Products bevat externe links. Dergelijke links zijn louter informatief. Mey Products kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links. 

Artikel 6 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper of tot het doen van een aanbod. Mey Products is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en de desbetreffende data aan Mey Products via elektronische weg verzonden.
Deze zijn door Mey Products ontvangen; de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;  een offerte is door de koper getekend en door Mey Products ontvangen ingeval door Mey Products een op naam gestelde offerte is uitgebracht. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Mey Products herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Mey Products de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
De koper en Mey Products komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mey Products gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mey Products garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 7 – Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW, uitgezonderd de eventuele verzendkosten en tenzij anders vermeld. De prijzen en producten zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website en zolang de voorraad strekt. De koper is de prijs verschuldigd die Mey Products in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mey Products worden gecorrigeerd.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Hiervoor hanteert Mey Products de geldende posttarieven. Voor bezorging buiten Nederland zijn afwijkende tarieven van kracht. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mey Products.

Artikel 8 – Betaling
Mey Products biedt diverse online-betaalmogelijkheden. Nieuwe betalings- mogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. In geval van niet tijdige betaling is Mey Products bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 9 – Levering en levertijd
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Mey Products ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen te verzenden, nadat de afgesproken betaling van de koper binnen is (afhankelijk van de gekozen betaalmethode kan dit soms langer duren). De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. Indien de genoemde levertijd niet haalbaar is wordt de koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen  dertig (30) dagen teruggestort. Mey Products kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.
Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Mey Products streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per e-mail aan de koper te melden. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Mey Products het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Mey Products gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Mey Products van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal vrijstellen, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Mey Products gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 10 – Klachtenregeling
De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen veertien(14) dagen na levering (of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper [konden] worden geleverd), aan Mey Products ter kennisgeving worden gebracht. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Mey Products.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mey Products binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De zakelijke koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper.

Artikel 11 – Herroepingsplicht en -recht
De koper kan binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product zonder opgave van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd de zakelijke koper en producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Mey Products aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, aanwezige garantiebewijzen en verpakkings- materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
In geval van ontbinding is de koper verplicht het ontvangen product binnen
veertien (14) dagen na de ontbinding aan Mey Products terug te zenden in de staat waarin de koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper. Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Mey Products binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper aan Mey Products betaalde middels een bankoverschrijving.
Mey Products is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Mey Products is verschuldigd volledig heeft voldaan.

10. Overmacht
In geval van overmacht is Mey Products niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Mey Products is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

11. Intellectuele eigendom
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website berusten bij Mey Products, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mey Products, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

13. Toepasselijk recht
Op alle door ondernemer te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van Mey Products kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Mey Products, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Mey Products met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.

14. Diverse bepalingen
Mey Products is gevestigd op Postbus 31013, 6503 CA Nijmegen (Nederland) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64513807. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Mey Products op bovenstaand adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de website. Mey Products streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.